БАК е юридическоо лице, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ. Асоциацията е учредена на 30.09.2003г. в гр. Варна от осем частни корабопритежатели, юридически лица. Към момента в Сдружението членуват 13 члена (юридически и физически лица) със седалище на дейност в градовете Варна и Русе и общ дедуейт на притежавания флот около 1 млн.тона. Основна цел на БАК е разпространение на международния и национален опит, представляващ най-добрите практики в корабоплаването, за постигане на високи стандарти на безопастност и качество. Като форум на работодатели, Асоциацията си поставя за цел да защитава правата и интересите на своите членове и да издига международният им авторитет. Асоциацията е пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България ( КРИБ). Секретариатът на Асоциацията се намира в гр.Варна