Общо събрание на БАК, Варна, 03.04.2015г.

Posted by gergana on септември - 10 - 2015

Управителният съвет на сдружение ” Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 03.04.2015г. от 11.00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр.Варна, бул. “Приморски” N1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на дейността през 2014г.

2. Приемане на програма за дейността през 2015г.

3. Приемане на бюджет за 2015г.

4. Други

На събранието се предложи допълнителна точка: Избор на УС на БАК. Гласували “за” – 10, “против” – 0.

Решение 1: ОС прие единодушно разглеждането на дневния ред. По т.1 Приемане на отчет за дейността през 2014г. – “за” – 10; “против” – 0.

Решение 2:

Приема се отчета за дейността през 2014г. По т.2 Приемане за дейността на БАК през 2015г. – “за” – 10; “против” – 0. Предложението бе прието от ОС.

Решение 3:

Приема се програна за дейността през 2015г. По т.3 от Дневния ред – Приемане на бюджет за 2015г. Гласували за предложението – “за”- 10; “против” – 0.

Решение 6:

Приема се бюджет за 2015г. по т.4 от Дневния ред – Избор на УС на БАК – Прието предложение УС да е от 3 лица.

Решение 7:

Председателя поиска предложения за състава на УС. Постъпиха следните предложения за състава на УС:

“Параходство БМФ” АД ( предложение на Робъет Радославов)

“Рубишипс” ООД (предложение на Пламен Димитров)

“ИХБ Шипинг Ко” ЕАД (предложение на Александър Калчев)

Решение 8:

След гласуване УС се състои от следните членове:

“Параходство БМФ” АД

“ИХБ Шипинг Ко” ЕАД

“Рубишипс” ООД.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на БАК в 12.20ч.

You must be logged in to post a comment.