Общо събрание БАК, Варна,18.03.2016г.

Posted by gergana on March - 22 - 2016

IMG_2593 IMG_2598

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 18.03.2016г. от 11.00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр.Варна, бул. “Приморски” N1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на дейността през 2015г.

2. Приемане на план – програма за дейността през 2016г.

3. Разглеждане на предложения за промени в Устава на БАК.

4. Преразглеждане правилата за членски внос.

5. Приемане на бюджет за 2016г.

6. Други.

Решение 1: ОС прие единодушно разглеждане на дневния ред.

Решение 2: По т.1 Приемане на отчет за дейността през 2015г. – гласували “за” – 8, “против” – 0. Приема се отчета за дейността през 2015г.

Решение 3: По т.2 Приемане на план – програма за дейността на БАК през 2016г. – гласували “за” – 8, “против” -0. Приема се програмата за дейността през 2016г.

Решениет 4: По т.3 Разглеждане на предложения за промени в Устава на БАК – гласували “за” – 8, “против” – 0. Приемат се разискваните промени в устава на БАК.

Решение 5: По т.4 Преразглеждане правилата за членски внос – гласували “за”- 0, “против” – 8. Правилата за членски внос остават същите.

Решение 6: По т.5 Приемане на бюджет за 2016г. – гласували “за” – 8, “против” – 0.

Решение 7: Приема се предложения за 2016г. бюджет.

Решение 8: По т.6 Други – гласували “за” – 8, “против” – 0. Марин Петров бе приет за почетен член на БАК.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на БАК в 13.20ч.

You must be logged in to post a comment.