На 26 октомври 2010 г. Българска асоциация на корабопритежателите взе участие  в национална среща „Интермодалният транспорт – ключов фактор за развитие в Югоизточна Европа”,  в рамките на Проект WATERMODE “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода- суша”.

      Мероприятието бе организирано от Изпълнителна агенция „Морска администрация” , която е партнъор по проект WATERMODE по програмата на Европейския съюз за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ).

      Проектът цели да насърчи координацията между публичните и частните партнюри, които се занимажат с логистично и пространствено планиране, да подчертае потенциала на водните пътища, които пресичат региона и да допринесе за пълната интеграция на морския и речния транспорт в логистичната верига, подкрепяйки транснационалното измерение на националните и регионалните стратегии за стабилизиране на морската и речната пристанищни инфраструктури.

You must be logged in to post a comment.