Общо Събрание на БАК, Варна, 22.02.2013г.

Posted by gergana on февруари - 4 - 2013

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание  на 22 февруари  2013 г. от 11:00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр. Варна, бул. Приморски №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността през 2012 г. ;

2. Приемане на план –програма за дейността през 2013 г. ;

3.Приемане на бюджет за 2013 г.;

4. Избор на УС на  “Българска асоциация на корабопритежателите”.

5. Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага за 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по дневния ред на събранието са на разположение на членовете в офиса на БАК, гр. Варна, бул. Приморски №1 .

You must be logged in to post a comment.