“Българска асоциация на корабопритежателите” (БАК) е юридическо лице, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ. Асоциацията е учредена на 30.09.2003г. в гр. Варна от осем частни корабопритежатели, юридически лица. Към момента в Сдружението членуват 13 члена (юридически и физически лица) със седалище на дейност в градовете Варна и Русе и общ дедуейт на притежавания флот около 1 млн.тона.

Предмет на дейност на сдружението:- Извършване на програмни, информационни и консултантски услуги по безопасността, сигурността и опазването на околната среда във връзка с морското и речното корабоплаване;- Ивършване на научн o-изследователски и развойни дейности в областта на морския и речния транспорт; – Осъществяване на сделки с интелектуална собственост; – Извършване на поръчкови проучвания и изследвания на ведомства, фирми и други институции; – Изготвяне на стратегии за развитието на водния транспорт, корабоплаването и свързаните с тях дейности от морския сектор; – Подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на членовете си и съдейства за развитието на морските и речните комапании, чрез участие в изпълнението на проекти по договори с различни международни програми за подготовка на кадри и развитие на човешките ресурси; – Подпомагане създаването и реализирането на учебни и образователни програми по проблеми на морския и речния транспорт.

Основни цели на сдружението са: – Да подпомага и активизира дейността на своите членове в страната и чужбина; – Да разпространява международния и национален опит в бранша, представляващ най-добрата експлоатационна практика, за постигане на високи стандарти на безопасност и качество при експлоатацията на корабите и осъществяване на ефективни транспортни услуги; – Да представлява сектора пред български и чуждестранни институции и съдейства за интегриране към Европейския съюз; – Като форум на работодатели, да защитава правата и интересите на своите членове, и да издига международния им авторитет; – Да съдейства за подобряване координацията и партнирането на структурите в сектора на транспорта.

Върховен орган на сдружението е общото събрание. Управителен орган на сдружението е управителният съвет. Член на сдружението може да бъде българско юридическо или дееспособно физическо лице, осъществяващо дейност в областта на корабоплаването, което желае да допринесе за постигане целите на Сдружението и е прието съгласно устава. Членството бива: пълноправно, асоциирано с право на участие в общото събрание, асоциирано без право на участие в общото събрание и почетно. На национално ниво БАК участва в тристанното сътрудничество чрез своето членство в БСЧП “Възраждане”. Поддържа постоянни контакти с Министерство на транспорта, Министерството на труда и социалната политика, ИА „Морска администразция”, ИА „Пристанищна администрация”, ИА „Поддържане плавателния път на Дунав” и др. Асоциацията поддържа тясно сътрудничество с други НПО с интереси в областта на водния транспорт, като: Българска Морска Камара (БМК), Бургаска морска асоциация, Българска Асоциация на корабните Брокери и Агенти (БАКБА), Асоциацията на Българските Пристанища, Пристанищни Оператори и Концесионери (АБППОК), Национално Сдружение на Българските Спедитори (НСБС) и др. Секретариатът на Сдружението се намира в гр.Варна