Archive for the ‘От България’ Category

      На 26 октомври 2010 г. Българска асоциация на корабопритежателите взе участие  в национална среща „Интермодалният транспорт – ключов фактор за развитие в Югоизточна Европа”,  в рамките на Проект WATERMODE “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода- суша”.

През месец ноември, под егидата на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията,