УСТАВ на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ” (БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ”, наричана по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). (2) Сдружението е организация за осъществяване на дейност в частна полза. (3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски. (4) Сдружението се учредява за неопределено време НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Чл.2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ”, което може допълнително да се изписва и на английски език като “BULGARIAN SHIPOWNERS ASSOCIATION”. (2)(Изменен: Общо събрание 18.03.2018год.) Седалището на Сдружението е гр.Варна, а адресът на неговото управление е: 9000 Варна, бул.”Приморски” №1. (3) Сдружението има представители в градовете Бургас, Русе и София ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Чл.3. Предметът на дейност на Сдружението е: (1) Извършване на програмни, информационни и консултантски услуги по безопасността, сигурността и опазването на околната среда във връзка с морското и речното корабоплаване. (2) Извършване на научнo-изследователски и развойни дейности в областта на морския и речния транспорт. (3) Осъществяване на сделки с интелектуална собственост. (4) Извършване на поръчкови проучвания и изследвания на ведомства, фирми и други институции. (5) Изготвяне на стратегии за развитието на водния транспорт, корабоплаването и свързаните с тях дейности от морския сектор. (6) Подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на членовете си и съдейства за развитието на морските и речните комапании, чрез участие в изпълнението на проекти по договори с различни международни програми за подготовка на кадри и развитие на човешките ресурси. (7) Подпомага създаването и реализирането на учебни и образователни програми по проблеми на морския и речния транспорт. ЦЕЛИ Чл.4. Основни цели на сдружението са: • да подпомага и активизира дейността на своите членове в страната и чужбина; • да разпространява международния и национален опит в бранша, представляващ най-добрата експлоатационна практика, за постигане на високи стандарти на безопасност и качество при експлоатацията на корабите и осъществяване на ефективни транспортни услуги; • да представлява сектора пред български и чуждестранни институции и съдейства за интегриране към Европейския съюз; • като форум на работодатели, да защитава правата и интересите на своите членове, и да издига международния им авторитет; • да съдейства за подобряване координацията и партнирането на структурите в сектора на транспорта СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ Чл.5. За осъществяване на основните си цели и предмет на дейност, Сдружението ще осъществява следното: а) съдейства на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на експертна помощ във всички области на корабоплавателната политика и експлоатацията на корабите и в частност: – постоянно следене на новите международни и национални изисквания към корабоплаването и осигуряване нужното адаптиране на управлението и обучение за практическото им приложение; – организиране разработването на ръководства, планове и стандартни изисквания към дейностите и услугите в бранша; – подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на възможностите и услугите на своите членове; – повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда; б) представлява и защитава интересите на членовете си пред държавната и местна администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес като: – поддържа контакти и провежда консултации с компетентните централни и местни държавни органи; – разработва и внася в държавните органи предложения, анализи, експертизи и др. в интерес на развитието на корабоплаването в Р България; – разработва нови нормативни актове в бранша и изготвя становища и препоръки по действащи / предложения за такива, като отстоява национална законодателна среда, осигуряваща безопасна експлоатация на корабите и опазване на околната среда, в съответствие с международно приетите стандарти и процедури, както и благоприятна икономическа среда за развитие и иновации в бранша; – участва с представители и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни и общински органи; -представлява сектора пред национални и чуждестранни институции, професионални и неправителствени организации и оказва натиск за отчитане търговските реалности на корабоплаването като международна дейност и нуждата качеството да бъде възнаградено с адекватна търговска печалба; -идентифицира, когато това е възможно, действия и линии на поведение, които са в конфликт с поставените цели и задачи на Сдружението и предприемане на адекватни действия за защита интересите на своите членове. в) участва в национални и международни проекти и програми; г) изготвя и поддържа поименни списъци на експерти (български и чужди) със специални познания в различните области на корабоплаването, в услуга на своите членове, на държавни и общински органи и на възложителите по Закона за обществените поръчки; д) при упълномощаване от съответното ведомство води регистър на правоспособните стопански субекти и участва в изготвяне и издаване на лицензи и сертификати, свързани с корабоплаването, по ред и условия, определени в съответен нормативен акт; е) изготвя и публикува материали/бюлетини/справки, свързани с дейността на Сдружението и състоянието на бранша; ж) създава и поддържа библиотека и база данни от специализирани издания и информационни източници в бранша; з) организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по общи и конкретни въпроси в областта на транспорта и корабоплаването; (и) (Нов: Общо събрание 15.04.2008 год.;Изменен: Общо събрание 18.03.2018год.) в рамките на правомощията си, УС се задължава да разгледа всяко подадено писменно заявление от член БАК и при необходимост да осъществи правна, логистична и лобистка подкрепа пред правителствените институции и медии; Чл.6. Сдружението се самоиздържа, като то не формира и не разпределя печалба. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност. Средствата, получавани от тази дейност се използват за постигане на определените от настоящия устав цели. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Чл.7. (1) Член на сдружението може да бъде българско юридическо или дееспособно физическо лице, осъществяващо дейност в областта на корабоплаването, което желае да допринесе за постигане целите на Сдружението и е прието по реда на този устав. (2) Членството бива: пълноправно, асоциирано с право на участие в общото събрание, асоциирано без право на участие в общото събрание и почетно. (3) (Изменен: Общо събрание 15.04.2008 год.) Пълноправен член може да бъде само физическо или юридическо лице, което е корабопритежател (собственик, менажер, наемател по договор за беърбоут), поело отговорностите и задълженията на корабна компания за експлоатацията на кораб (съгласно дефиницията на кодекса ISM – зап.РД-08-149/16.06.1995 на МТ, обн.ДВ, бр.58/27.06.1995), независимо от знамето под което плава, но с търговски кораби за международно плаване с тонаж над 5 000 DWT за море и над 5 000 БРТ за речни. Под тази граница ОС може да вземе решение за членство, отчитайки други характеристики. (4) Физическите лица и юридическите лица неотговарящи на изискванията на чл.7(3) и имащи препоръка от пълноправен член,че осъществяват дейност в областта на корабоплаването допринасяща за постигане на целите на Сдружението могат да бъдат асоциирани членове с право на участие в общото събрание на Сдружението. (5) Физическите лица и юридическите лица неотговарящи на изискванията на чл.7(3) могат да бъдат асоциирани членове без право на участие в общото събрание на Сдружението. Те не могат да надвишават 50% от членския състав на сдружението. (6) Почетен член на сдружението може да бъде български гражданин или гражданин на чужда държава с особени заслуги, добил международно признание или допринесъл за изграждането и утвърждаването на Сдружението. Придобиване на членство Чл.8. (1) Членството в сдружението е доброволно. (2) (Доп. Общо събрание 15.04.2008 год., Доп. Общо събрание 08.04.2010 г. ) Кандидатът подава писмено заявление до управителния съвет (УС), в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав и препоръка от пълноправен член за опит в управлението на кораби. Кандидатите – юридически лица представят със заявлението и преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението. Заявлението се разглежда на първото следващо заседание на УС, а членството се придобива от датата на решението на УС взето с мнозинство  2/3 от гласовете на членовете на УС. В случаите на чл. 23, ал. 4 заявлението се разглежда от УС в срок не по-дълъг от 15 /петнадесет/ дни от постъпването му. (3) Почетните членове се провъзгласяват от Общото събрание по мотивирано предложение на УС. Препоръка за членство Чл. 9 (Изменен: Общо събрание 15.04.2008 год.) (1) Пълноправен член на Сдружението може да предостави препоръка на кандидат за асоцииран член на Сдружението с право на глас, но не повече от: а) 1 (една) препоръка, когато притежава общ дедуейт тонаж в размер от 15 001 до 50 000 тона дедуейт. б) 2 (две) препоръки, когато притежава общ дедуейт тонаж в размер от 50 001 до 100 000 тона дедуейт. в) 3 (три) препоръки, когато притежава общ дедуейт тонаж в размер от 100 001 до 200 000 тона дедуейт. г) 4 (четири) препоръки, когато притежава общ дедуейт тонаж в размер над 200 001 тона дедуейт. Права и задължения на членовете Чл.10. (1) Пълноправните членове на Сдружението имат следните права: а)да избират и да бъдат избирани в органите на управление на Сдружението; б)да участват в разискванията и вземането на решения в Сдружението; в)да поставят за решаване въпроси от общ интерес за дейността на Сдружението; г)да участват в дейността и бъдат информирани за неговите решения; д)да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав; е)да им се оказва професионална защита и подпомагане в рамките на сдружението; ж)да ползват материално-техническата база на Сдружението; з)да бъдат награждавани с награди на Сдружението; и)да напускат доброволно и по собствено желание Сдружението. (2)Асоциираните членове, които имат препоръка издадена при условията на чл. 7(4), освен правото да участват в общото събрание имат и правата по б.б. “г”,”д”,”ж”,”з”,”и”. (3) Асоциираните членове без препоръка издадена при условията на чл. 8 имат правата по б.б. “г”,”д”,”ж”,”з” и”и”. (4) Почетните членове имат правата по б.б. “д”,”ж”,”з” и ”и” Чл.11. Членовете на Сдружението са длъжни: – да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението; – да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му; – да издигат авторитета на Сдружението и да не го използват по какъвто и да е начин за цели, които противоречат на Устава; – да заплатят встъпителната си вноска и внасят в срок предвидените в настоящия Устав членски вноски. Чл.12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Чл.13. Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице. Чл.14. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права над този размер. Прекратяване на членство Чл.15. (Доп. Общо събрание 28.9.2005 год.) Членството се прекратява: – с едностранно писменно волеизявление до Сдружението; – със смъртта или поставянето под пълно запрещение; – с прекратяването на юридическото лице; – с изключването; – при отпадане. Чл.16. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато: а) системно нарушава Устава; б) системно нарушава правилата за осъществяване дейността на Сдружението; в) когато с действията си уронва престижа на Сдружението. (2) При маловажни случаи на нарушения по чл.10 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване. (3) (Нов: Общо събрание 15.04.2008 год.) При прекратяване на дейност / продажба на кораби, се подава заявление до УС за временно прекратяване на правото за гласуване, но запазване на правото на членство. Чл. 16а. (Нов: Общо събрание 28.9.2005 год.; Изменен: Общо събрание 18.03.2018 год.) Членството се прекратява поради невнасяне на две последователни шест месечни вноски и системно неучастие в дейността, или поради прекратяване дейността като корабопритежател по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Устава, които обстоятелства се констатират и приемат от Общото събрание по документи и въз основа на мотивиран доклад на Управителния съвет, приет с обикновено мнозинство от членовете му. Чл.17. Решението на УС за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това. Чл.18. Встъпителния членски внос се определя от Общото събрание. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание. То определя начина и периодичността на събирането му. Чл.19. При прекратяване на членство Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Чл.20. (Изм. Общо събрание 28.9.2005 год.) Върховен орган на сдружението е общото събрание. Управителен орган на сдружението е управителният съвет. Общо събрание Чл.21.(1)Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В него участват всички пълноправни членове и асоциираните членове отговарящи на условията на чл. 7, ал. 4. (2)Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. (3)Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. Компетентност на общото събрание Чл.22. Общото събрание: а) приема, изменя и допълва Устава; б) избира и освобождава членовете на УС; в) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на встъпителните вноски; г) приема годишния бюджет и програма за дейността на Сдружението; д) приема отчета за дейността на УС; е) разглежда и решава жалби против решенията на другите органи на Сдружението; ж) взема решение за откриване и закриване на клонове; з) взема решение за участие в други организации; и) взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; к) взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав. Свикване Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно. (2) Общото събрание се свиква от УС на Сдружението с писмена покана. (3) (Изм. Общо събрание 28.9.2005 год.) ОС може да се свика от УС и по искане на една трета от членовете на общото събрание на Сдружението. Ако УС не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писмено искане на заинтересуваните членове, Общото събрание се свиква от съда. (4) (Нова: Общо събрание 28.09.2005 г., Доп. Общо събрание 08.04.2010 г.) Управителният съвет е длъжен да уведоми писмено членовете на сдружението за насроченото общо събрание най-късно един месец преди отправяне на писмената покана по реда на предходната алинея 2. В 10 /десет/ дневен срок от получаване на уведомлението пълноправните членове на сдружението могат да дадат препоръки за асоциирани членове с право на участие в ОС, придружени с писмено заявление на кандидата съгласно чл.8(2) за асоциирано членство по чл.7(4) и другите необходими за възникване на асоциирано членство документи съгласно чл. 8 (2). Управителният съвет е длъжен да включи в дневния ред на насроченото общо събрание всички писмено отправени до него предложения от пълноправните членове на сдружението.” Право на сведения Чл.24. (Изменена Общо събрание 08.04.2010 г.) Поканата за свикване на ОС следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане, както и указанието по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща до всички членове на сдружението и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.” Чл.25. (Доп. Общо събрание 28.9.2005 год., Доп. Общо събрание 08.04.2010 г., Изменен: Общо събрание 27.07.2018г. ) Към датата на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване. Когато дневният ред включва избор на членове на управителния съвет, писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание включват и данни за имената респ. фирмите, постоянния адрес и професионалната квалификация и дейност на лицата, предложени за членове. Писмената форма по смисъла на чл.23, 24 и 25 се счита за спазена и при изпращане на уведомлението и/или поканата по е-мейл или факс.” Кворум Чл. 26. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Общото Събрание. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. (2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него. Гласуване Чл.27. (1) При гласуване всеки член на Общото Събрание на Сдружението има право на един глас. (2) Гласуването се извършва явно. Конфликт на интереси Чл.28. Членовете на Сдружението нямат право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до втора степен включително; Решения Чл. 29. (1) Решенията на ОС за изменение на Устава, за прекратяване на дружеството или за сливането му с друга организация се взимат с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите пълноправни членове. В останалите случаи е необходимо обикновено мнозинство (50% плюс 1 гласа); (2) (Изм. и доп. Общо събрание 28.9.2005 год.) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени ОС не може да взема решения. Общото събрание може да взема решения и по въпроси, неоповестени в обявения дневен ред, само ако присъстват или са представени всички членове, и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени. Протокол Чл. 30. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола; (2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга; (3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване в протокола на заседанието и взетите на него решения. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Чл. 31. (Изм. Общо събрание 28.9.2005 год.) Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Избраното за член на управителния съвет юридическо лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета, и е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Мандат Чл. 32. (Изм. Общо събрание 10.02.2009 год.) УС се избира за срок от две години. Правомощия Чл. 33. Управителният съвет: а) Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове; б) Организира и ръководи работата на Сдружението и изпълнява всички функции, които не са от изключителната компетентност на ОС; в) Приема и изключва членове г) Осигурява изпълнението на решенията на ОС; д) Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав; е) Подготвя и внася в ОС проект за бюджет; ж) Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението; з) Приема правила за работата си; и) Определя адреса на сдружението; й) Изпълнява задълженията, предвидени в устава. Чл. 33а. (Нов, Общо събрание 28.9.2005 год.; Изменен: Общо събрание 18.03.2018год.) (1) Управителният съвет избира за своя състав председател. Председателят на УС осъществява оперативното ръководство на Сдружението и го представлява по пълномощие на УС. (2) Председателят няма право да извършва разпоредителни действия и сделки с имуществото на Сдружението, както и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението. (3) УС назначава Главен секретар, който: – Ръководи административно структурите на Сдружението и обслужва оперативната работа на Управителния съвет; – Представлява Сдружението пред трети лица в страната и в чужбина, само по пълномощие на УС; – Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет – Подписва трудовите договори на щатния състав на Сдружението; – Поддържа връзки с представители на изпълнителната, законодателната и местната власти по въпросите, касаещи дейността на БАК и на нейните членове; – Организира проучване на подизпълнители за възлагане на задачи по консултации, становища и обучение, залегнали в годишната програма или съгласно утвърдени от УС текущи предложения на членовете, и упражнява контрол по изпълнението на сключените договорите; – Представя пред нечленуващи в БАК корабопритежатели и заинтерисувани страни целите и функциите на Сдружението, като при проявен интерес за членство или съвместна дейност, уточнява по-нататъчните действия с УС. – Представя пред Управителния съвет проект за годишен отчет за дейността на Сдружението, работна програма и проекто-бюджет. (4) (Нов: Общо събрание 18.03.2018год.) В случаите когато УС не назначи Главен секретар функциите по предходната алинея се изпълняват от Председателя на асоциацията или от упълномощен член на УС.  Заседания Чл. 34. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на три месеца. Свикването се извършва с писмена покана, в която се посочва датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието и неговия дневен ред. (2) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието. (3) Редовно решение УС може да вземе и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от най-малко 2/3 от всички членове на УС. (4) (Доп. Общо събрание 28.9.2005 год.) Относно протоколите за заседанията на УС се прилагат разпоредбите на чл.30. Протоколите от заседанията на Управителния съвет са достъпни да всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях. (5) Заседанията се ръководят от Председателя на УС, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член. Решения Чл. 35. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл.33, т.б) и т.г) от Устава и чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове. Отговорност на членовете на управителния съвет Чл. 36. (1) Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имущетвото и интересите на Сдружението; (2) До избирането на нов УС, старият продължава да изпълнява функциите си. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО Чл.37. (Отм. Общо събрание 28.9.2005 год.) Чл.38. (Отм. Общо събрание 28.9.2005 год.) ИМУЩЕСТВО Чл.39. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, право на ползване, права върху интелектуална собственост и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице с нестопанска цел. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА Чл.40. Източниците на средства за издръжка на Сдружението са: а) членски внос; б) встъпителна вноска в) целева вноска г) доброволни вноски, спонсорство, субсидии и дарения; д) допълнителна стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав; е) други източници, допустими съгласно действащото законодателство и обслужващи идеалната цел на Сдружението Чл.41. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на встъпителна вноска и членски внос. (2)Членският внос и встъпителната вноска са в размери, определени с решение на Общото Събрание на Сдружението. (3)Членският внос е годишен и може да се внася в сметката на Сдружението, на не повече от две равни вноски в рамките на една година, до първите 10 (десет) работни дни на първото и второто шестмесечие на съответната година. (4)Встъпителната вноска се внася в сметките на Сдружението до 10 (десет) календарни дни след утвърждаването на молбата за членство. Чл. 42. По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взима с обикновено мнозинство. Чл.43. За осъществяване на дейността си Сдружението може да образува дружества по законно установения ред, като решение за това се взима от ОС на Сдружението. ПРЕКРАТЯВАНЕ Чл.44. Сдружението се прекратява: 1. по решение на Общото събрание; 2. при обявяване в несъстоятелност 3. със съдебно решение по законно установения ред ЛИКВИДАЦИЯ Чл.45. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон. (2) Ликвидацията се извършва от УС, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14, ал.3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището. (3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество Сдружението. Имущество не може да се прехвърля на лицата по чл.43, ал.2 ЗЮЛНЦ. Имущество след ликвидация Чл.46. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено полезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §1. Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ” (БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ)”, проведено на 30.09.2003.г.в гр.Варна. §2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав. §3. Препоръката по чл.9 може да бъде оттегляна от съответния пълноправен член с писмено уведомяване до УС. §4 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила. §5. Сдружението има печат, значка, емблема, почетни звания и знаци, които се одобряват от ОС. Могат да бъдат утвърдени и специализирани ритуали. Изключителните права по символиката принадлежат само на Сдружението и използването им от нечленове на Сдружението е възможно само на договорна основа. §6 Настоящия устав е допълнен и изменен на ОС на БАК, проведени на 26.04.2005г., на 28.09.2005г., на 19.01.2006 г., на 15.04.2008 г., на 10.02.2009 г., на 08.04.2010 г., на 18.03.2016г. и на 27.07.2018г. в гр. Варна.