Общо Събрание на БАК, Варна, 22.02.2011

Posted by admin on януари - 22 - 2011

 

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 22 февруари 2011г. (вторник) от 11:00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр. Варна, бул. Приморски №1, при следния дневен ред:


1. Приемане на отчет за дейността през 2010г.;

2. Приемане на план –програма за дейността през 2011;

3. Приемане на бюджет за 2011 г.;

4. Избор на УС на БАК

5. Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага за 12:00ч. на същото място и при същия дневен ред.Всички материали по дневния ред на събранието са на разположение на членовете в офиса на БАК, гр. Варна, бул. Приморски №1.

Приложено към настоящата покана, изпращаме материали за събранието, както следва

Анекс 1: Обща информация за членовете и изисквания по регистрация за ОС

Анекс 2: Проект на Отчет за дейността през 2010г.

Анекс 3: Проект на План-програма за дейността през 2011 г.

Анекс 4: Проект на Бюджет за 2011г.

Анекс 5: Предложение за членове на УС

You must be logged in to post a comment.